سایت شخصی مهندس ماندگاری

مقدمه ای بر کنترل ولو

مقدمه ای بر کنترل ولو

اکچویتور دیافراگم و فنری

اکچویتور دیافراگم و فنری

نمای کلی یک کنترل ولو

نمای کلی کنترل ولو

نحوه‌ی عملکرد کنترل ولو نیوماتیکی

نحوه‌ی عملکرد کنترل ولو نیوماتیکی

عملکرد اکچویتور در ولوهای چرخشی

عملکرد اکچویتور در ولوهای چرخشی

نحوه‌ی عملکرد ولوهای Eccentric Plug

نحوه‌ی عملکرد ولوهای Eccentric Plug

نحوه‌ي عملکرد ولوهای توپی

نحوه‌ي عملکرد ولوهای توپی

نحوه‌ي عملکرد ولوهای پروانه ای

نحوه عملکرد ولوهای پروانه ای

اجزاء ولوهای کروی

اجزاء ولوهای کروی

انواع تریم ولوهای کروی

انواع تریم ولوهای کروی

نکاتی در مورد اسمبلی ولو کروی

نکاتی در مورد اسمبلی ولو کروی

معرفی اجزاء و اسمبلی یک ولو کروی

معرفی اجزاء و اسمبلی یک ولو کروی

دمونتاژ و اسمبلی مجدد یک ولو کروی

دمونتاژ و اسمبلی مجدد یک ولو کروی

دمونتاژ یک ولو دیافراگم و فنری

دمونتاژ یک ولو دیافراگم و فنری

اسمبلی یک کنترل ولو کروی

اسمبلی یک کنترل ولو کروی

Bench Set چیست؟

کالیبراسیون کنترل ولو

اصول تنظیم Bench Set

کالیبراسیون کنترل ولو

تنظیم Bench Set اکچویتور 667i

کالیبراسیون کنترل ولو

تنظیم Bench Set اکچویتور Baumann

کالیبراسیون کنترل ولو

اهمیت نصب صحیح اکچویتور بر روی ولو

آموزش ابزار دقیق

تنظیم Bench Set و نصب اکچویتور بر روی ولو

آموزش ابزار دقیق

نصب اکچویتور نوع دیافراگم و فنری

آموزش ابزار دقیق

نصب اکچویتور Fisher 657

آموزش ابزار دقیق

نصب اکچویتور Fisher 657i

آموزش ابزار دقیق

نصب اکچویتور SAMSON

آموزش ابزار دقیق

نصب اکچویتور VALTEK

آموزش ابزار دقیق

باز کردن و بستن اکچویتور VALTEK

آموزش ابزار دقیق

نصب چرخ دستی بر روی اکچویتور

آموزش ابزار دقیق

نصب DVC6200

آموزش ابزار دقیق

نصب DVC6200 بر روی اکچویتور

آموزش ابزار دقیق

نصب DVC6200 بر روی Fisher GX

آموزش ابزار دقیق

نصب Fisher 3582

آموزش ابزار دقیق

نصب Fisher 3582 بر روی اکچویتور

آموزش ابزار دقیق

نصب DVC6000 بر روی اکچویتور

آموزش ابزار دقیق

نصب SAMSON 3725

آموزش ابزار دقیق

نصب SAMSON 3725

آموزش ابزار دقیق

نصب SAMSON 3730

آموزش ابزار دقیق

نصب SAMSON 3730

آموزش ابزار دقیق

پوزیشنر چیست؟

آموزش ابزار دقیق

کالیبراسیون پوزیشنر DVC 6010

آموزش ابزار دقیق

Beam Alignment پوزیشنر 3582

آموزش ابزار دقیق

کالیبراسیون پوزیشنر 3582

آموزش ابزار دقیق

کالیبراسیون پوزیشنر 3582i

آموزش ابزار دقیق

کنترلر دیجیتال ولو چیست؟

آموزش ابزار دقیق

کالیبراسیون LOGIX 3800

آموزش ابزار دقیق

تنظیم دیپ سوئیچ LOGIX 3800

آموزش ابزار دقیق

قابلیت Backup Control

آموزش ابزار دقیق

کالیبراسیون LOGIX 3200

آموزش ابزار دقیق

رفع اشکال از پوزیشنر FLOWSERVE

آموزش ابزار دقیق

پیکربندی پوزیشنر SAMSON 3730

آموزش ابزار دقیق

کالیبراسیون پوزیشنر SAMSON 3725

آموزش ابزار دقیق

کالیبراسیون پوزیشنر SAMSON 3725

آموزش ابزار دقیق

کالیبراسیون پوزیشنر SAMSON 3730-3

آموزش ابزار دقیق

کالیبراسیون پوزیشنر SAMSON 3730-3

آموزش ابزار دقیق

کالیبراسیون یک پوزیشنر SAMSON

آموزش ابزار دقیق

آشنایی با پوزیشنر SIPART PS2

آموزش ابزار دقیق

مرور کلی پوزیشنر SIPART PS2

آموزش ابزار دقیق

کالیبراسیون پوزیشنر SIPART PS2

آموزش ابزار دقیق

پیکربندی پوزیشنر SIPART PS2

آموزش ابزار دقیق

کالیبراسیون پوزیشنر EPR 1000

آموزش ابزار دقیق

کالیبراسیون پوزیشنر BLX V100

آموزش ابزار دقیق

ترانسدیوسر I/P چیست؟

آموزش ابزار دقیق

کالیبراسیون ترانسدیوسر I/P

آموزش ابزار دقیق

کالیبراسیون ترانسدیوسر Type-500

آموزش ابزار دقیق

پکینگ کنترل ولو ساقه کشویی

آموزش ابزار دقیق

رفع نشتی پکینگ

آموزش ابزار دقیق

تنظیم پکینگ کنترل ولو VALTEK

آموزش ابزار دقیق

تغییر Fail اکچویتور SAMSON (FC به FO)

کنترل ولو

تغییر Fail اکچویتور SAMSON (FO به FC)

کنترل ولو

تغییر جهت اکچویتور VALTEK

کنترل ولو

تغییر Fail اکچویتور Rack and Pinion

کنترل ولو

تغییر موقعیت Body در یک کنترل ولو Fisher

کنترل ولو

تغییر Fail اکچویتور VALTEK

کنترل ولو