سایت شخصی مهندس ماندگاری

Previous
Next

آموزش ابزار دقیق کاربردی با مهندس ماندگاری

Instrumentation_Mandegari@
Instagram
دوره تجهیزات ابزاردقیق اندازه گیری سطح مخازن
دوره تجهیزات و المان های اندازه گیری دما
دوره آشنایی با ابزاردقیق صنعتی
لوپ تست
کتاب کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق

کتاب های تألیفی مهندس ماندگاری

تماس با مهندس ماندگاری

Instrumentation_Mandegari

Kmandegari@gmail.com

Scroll to Top