سایت شخصی مهندس ماندگاری

Previous
Next

آموزش ابزار دقیق کاربردی با مهندس ماندگاری

Instrumentation_Mandegari@
Instagram
دوره اندازه گیری سطح مخازن
دوره اندازه گیری دما
دوره آشنایی با ابزاردقیق
لوپ تست
کتاب کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق

کتاب های تألیفی مهندس ماندگاری

تماس با مهندس ماندگاری

Instrumentation_Mandegari

Kmandegari@gmail.com